Klachtenreglement Soluut


Ingeval klanten (werkgevers en werknemers) niet naar behoren en volgens gemaakte afspraken zijn bediend of behandeld, is het mogelijk een klacht in te dienen. Deze kunnen schriftelijk (liefst per mail: post@soluut.nl) met als onderwerp “klacht” worden ingediend. Hierbij worden de volgende regels gehanteerd. Uiteraard zullen we iedere klacht met zorg en aandacht behandelen.

 1. Doel van dit reglement is te zorgen dat klachten op zorgvuldige en passende wijze worden behandeld, om (waar nodig) passende oplossingen te vinden en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.
 2. Als klacht wordt aangemerkt, ieder schriftelijk ingediend en met redenen onderbouwd bezwaar van een werkgever of werknemer tegen handelen of nalaten van Soluut of de door haar ingeschakelde medewerkers in het kader van (de uitvoering van) met Soluut gesloten overeenkomsten tot opdracht met de betrokken werkgever, met uitzondering van klachten betreffende het medisch oordeel dan wel handelen of nalaten van een arts.
 3. De klacht kan worden ingediend per email (post@soluut.nl) of per post (Postbus 8007, 9702 KA te Groningen) met “klacht” als aangegeven onderwerp.
 4. Iedere klacht dient schriftelijk plaats te vinden en dient duidelijk te worden onderbouwd/ gemotiveerd, gedateerd en ondertekend (laatste alleen indien per post). Tevens worden vermeld naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van de klager. Klachten die niet aan deze voorwaarden voldoen hoeven niet in behandeling te worden genomen. Dit wordt binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk aan de klager medegedeeld, met redenen omkleed.
 5. Binnen 1 week na ontvangst van de klacht wordt ontvangst bevestigd, wordt telefonisch of per mail contact opgenomen met de klager voor vragen en toelichting en wordt de verdere procedure uitgelegd.
 6. De klacht wordt in behandeling genomen door de directie van Soluut. Ingeval de directie zelf onderwerp is van de klacht, dan wordt behandeling van de klacht overgedragen aan een nader aan te wijzen klachtenbehandelaar van Medprevent te Lippenhuizen, de gecertificeerde Arbodienst waarmee Soluut een samenwerkingsverband heeft. Ingeval er redenen zijn het anders te regelen kan ook een andere externe, objectief te achten klachtenbehandelaar worden ingeschakeld.
 7. De directie/klachtenbehandelaar onderzoekt de klacht zorgvuldig en naar eigen inzicht en overlegt waar nodig met betrokkenen.
 8. De directie bepaalt of er maatregelen nodig zijn en worden genomen om ev. herhaling te voorkomen. Als een externe klachtenbehandelaar is betrokken, dan betrekt de directie diens adviezen hieromtrent.
 9. De klager ontvangt uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd bericht over de bevindingen en de beslissing en wordt zo nodig een voorstel gedaan voor oplossing van de klacht, tenzij (met redenen omkleed) maximaal 1 maand (overmacht daargelaten) uitstel nodig wordt geacht. Naar aanleiding van dit bericht kan de klager de klachtenbehandelaar binnen 2 weken benaderen voor nader overleg. In geval dit niet gebeurd, wordt de klacht aangemerkt als afgedaan. Het nadere overleg kan ook aanleiding zijn de beslissing bij te stellen.
 10. Soluut is gerechtigd registratie bij te houden van klachten, met vastlegging van persoonlijke gegevens en de aard/inhoud, alsmede beslissing op de klacht.
 11. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018 en is te vinden op de website (www.soluut.nl). Soluut is gerechtigd dit reglement te wijzigen, met vermelding van de datum van wijziging.

Deel deze pagina