Soluut spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en diensten en producten. Soluut behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging. 

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Soluut geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Soluut geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. 

Soluut garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Soluut aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. 

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Deel deze pagina